Office Menu:

Sử Dụng Trang Web Của Sở Giáo Dục và Google Translate

Sở Giáo Dục sử dụng Google Translate trên trang web. Để nhận bản dịch tức thời (và gần đúng) của bất kỳ trang nào mà quý vị thấy nút điều khiển ở góc dưới cùng bên trái của màn hình, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhấp mũi tên xuống để đọc một danh sách các ngôn ngữ có sẵn.
  2. Nhấp vào ngôn ngữ của quý vị để chọn nó.

Văn bản của trang web sẽ thay đổi, nhưng một số đồ họa và hình ảnh sẽ không. Quý vị có thể bắt đầu trên trang Gia Đình và Cộng Đồng Tham Gia, nơi tất cả thông tin liên quan nhất với gia đình sẽ được sắp xếp vào một chỗ.

LƯU Ý: Dịch vụ này cung cấp bản dịch tự động và chỉ giống tương tự nội dung ban đầu của trang web. Sở Giáo Dục Philadelphia không đảm bảo tính chính xác của bản dịch thông qua hệ thống Google Translate.

Sở Giáo Dục Philadelphia nói ngôn ngữ của quý vị!

Chúng tôi tin rằng tất cả các gia đình đều có quyền tiếp cận các dịch vụ phiên dịch và dịch thuật để có được những thông tin chính xác về việc học hành của con mình. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bằng ngôn ngữ của quý vị để có thể giao tiếp tốt hơn với tất cả các học sinh và gia đình của Sở.
Tại đây quý vị sẽ tìm sự truy cập vào nguồn trợ giúp liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi Sở Giáo Dục Philadelphia. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ và đảm bảo việc giao tiếp với tất cả phụ huynh và gia đình.
Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ask@philasd.orghoặc gọi cho chúng tôi số (215) 400-4000.

Last modified: October 10, 2017