The School District of Philadelphia

Mbështetja e Familjeve Shumëgjuheshe

Drejtoria Arsimore e Filadelfias flet në gjuhën tuaj!

Drejtoria Arsimore e Filadelfias eshtë e përkushtuar që të garantojë nxenësit dhe familjet refugjate dhe emigrante të kenë akses të barabartë në shërbimet dhe mundësitë për edukim, që të shprehin gjithë potencialin e tyre mësimor dhe social.

Lexoni më shumë

Njësia Mbështetëse e familjeve Shumëgjuhëshe eshtë e përbërë nga Koordinatorët Shumëgjuhesh, Koordinatorët e Bashkëveprimit me komunitetin dhe koordinatorët Shumëgjuhesh të Shkollave (BCA), të cilët lehtësojnë komunikimin ndërkulturor midis nxenësve, familjeve shumëgjuhëshe dhe personelit të Drejtorisë, duke ofruar përkthim dhe interpretim gjuhësor dhe kulturor profesional dhe personel të kualifikuar.

Gjeni përgjigjet për pyetjet më të përgjithëshme:

 • Si të regjistroj femijën në shkollë?
 • Kush do të më ndihmojë të komunikoj në shkollë, nëse nuk flas Anglisht?
 • Cilat janë rregullat e shkollës që duhet të njoh?

Roli juaj si prind ne shkollat e SH.B.A:

 • Ҫfarë presin shkollat nga familjet?
 • Si të punoni vullnetar në shkollë?
 • Si të kontaktoni njëe mësues?

A keni nevojë për ndihmë që të:

 • Gjeni qendrat shendetësore, organizatat e imigranteve, etj.
 • Merrni mbështetje mësimore për femijën tuaj
 • Gjeni klasa Anglishteje për të rriturit

Informacion, pyetje dhe burime:

 • Kërkoni vaksinime për femijët e moshës shkollore
 • Një listë të qendrave që ofrojnë shërbime shendetësore falas
 • Si të raportoni për bullimin dhe ngacmimin?

Kërkoni dokumenta në gjuhën tuaj? Ky seksion parashtron dokumentat më të kërkuara për familjet shumëgjuhëshe dhe organizatat komunitare.

Na Kontaktoni

Dërgoni email në: Translation@PhilaSD.org

Na telefononi në  215-400-8480