The School District Of Philadelphia

NGUỒN TRỢ GIÚP CHO GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Quý vị có muốn tìm các lớp học cờ vua cho con mình không? Quý vị có cần những thông tin về vấn đề nhập cư hay không? Quý vị có tìm các lớp học tiếng Anh dành cho người lớn hoặc đào tạo nghề hay không? Quý vị có thể tìm ở đâu những thông tin về các sự kiện văn hóa được tổ chức bởi 1 trong nhiều tổ chức cộng đồng trong thành phố này? Nhấp vào bản đồ của chúng tôi thì quý vị sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về các tổ chức cộng đồng ở Philadelphia.

Nguồn Trợ Giúp Cho Gia Đình và Cộng Đồng

Nguồn Trợ Giúp Trong Thành Phố

Tìm nguồn trợ giúp cộng đồng cho các loại sau: Y Tế, Văn Hoá & Nghệ Thuật, Hỗ Trợ Học Tập, Vận động & Hỗ Trợ Pháp lý, Dịch Vụ Cộng Đồng Di Dân, Tổ Chức Tín Ngưỡng, và Lãnh Sự Quán Nước Ngoài.

Welcome Wagons

WelcomeWagons là những buổi hội thảo và tập huấn được tổ chức cho các gia đình bằng ngôn ngữ của họ. Xin vui lòng liên hệ với BCA tại trường của quý vị hoặc nhấp vào bên dưới để tìm lịch Welcome Wagon tiếp theo.

Lịch Trình Sắp Tới:
Northeast
South

 

Circles of Literacy

Các vòng kết nối giúp cho gia đình có cơ hội lôi kéo con mình ở nhà, trong các hoạt động giúp họ phát triển ngôn ngữ và kỹ năng đọc. Thông qua việc sử dụng các bài hát, trò chơi, lưỡi twisters, bài thơ, câu chuyện, công thức gia đình, và hàng thủ công, các gia đình có thể dạy, bảo tồn văn hoá và tăng cường mối liên hệ giữa trẻ em và người lớn.

Giáo Dục Đặc Biệt

Sở Giáo Dục Philadelphia cung cấp một loạt các dịch vụ giáo dục và hỗ trợ cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt tại các trường học của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng bấm vào dưới đây.

Thuật Ngữ Giáo Dục Đặc Biệt
Dịch Vụ Năm Học Kéo Dài (ESY)
Đăng Ký Được Vận Chuyển ESY