The School District Of Philadelphia

Dokumenta të Rëndësishme për Familjet

Việc truy cập ngôn ngữ rất quan trọng đối với chúng tôi. Kho lưu trữ tài liệu của chúng tôi gồm rất nhiều chủ đề bao gồm Đơn Xin Nhập Học Nhà Trẻ; tiêu chuẩn học tập; tài liệu cần thiết cho việc ghi danh học; thông tin về quá trình chọn lựa trường; kỳ thi tiêu chuẩn hóa; Lỉnh Hội Anh Ngữ và chương trình ESOL; giáo dục kỹ thuật và hướng nghiệp; và nhiều cái khác. Xin lưu ý rằng tài liệu đặc trưng phản ánh tính chu kỳ của một số tài liệu có sẵn.

Tài Liệu Quan Trọng Cho Các Gia Đình

Danh Mục Tài Liệu