The School District Of Philadelphia

Nền Giáo Dục Ở Hoa Kỳ

Hiểu biết về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ và cách thức ghi danh học cho con em ở trường có vẻ như là một bí ẩn. Những gì cần thiết để ghi danh cho một đứa trẻ đi học? Ai là những người quý vị gặp gỡ ở trường học? Quý vị sẽ nói chuyện với ai nếu có mối quan tâm hoặc nếu con quý vị gặp vấn đề? Trẻ bắt đầu đi học ở độ tuổi nào, và ngày học kéo dài trong bao lâu? Phải làm gì nếu con của quý vị nghỉ học? Chúng tôi có câu trả lời và các nguồn lực để giúp quý vị chuyển đến sống ở Hoa Kỳ.

Nền Giáo Dục Ở Hoa Kỳ

Định Hướng Cho Phụ Huynh

Viđêo này cung cấp cho quý vị tóm tắt đại cương về những quyền hạn của quý vị, các chương trình khác nhau và nhân viên nhà trường, và các chủ đề khác.

Học Sinh Di Dân/Tỵ Nạn

Trung Tâm Đánh Giá Đa Ngôn Ngữ (MAC) ghi danh cho những học sinh di dân, tỵ nạn và học sinh nói ngôn ngữ khác hơn là Anh Ngữ.

Truy Cập Ngôn Ngữ

Chúng tôi cung cấp thông dịch viên trực tiếp và thông dịch qua điện thoại đồng thời dịch thuật khắp Sở Giáo Dục và cho từng trường cụ thể.

Anh Ngữ Dành Cho Người Nói Những Ngôn Ngữ Khác (ESOL)

Học sinh có thể cải thiện kỹ năng Anh Ngữ của mình bằng cách theo học chương trình ESOL.
Mô Tả Trình Độ ESOL
Những Chính Sách Liên Quan Đến Học Viên Anh Ngữ

Biết Được Quyền Hạn và Trách Nhiệm Của Quý Vị

  • Các trường học có nghĩa vụ ghi danh học sinh bất kể tình trạng nhập cư, chủng tộc, màu da hay nguồn gốc quốc gia.
  • Các trường không thể yêu cầu các gia đình trình thẻ An Sinh Xã Hội.
  • Các trường bị cấm báo cáo tình trạng nhập cư của học sinh.

CODE OF STUDENT CONDUCT

Ai Là Người Ở Trường?

Mọi người ở trường đều đóng một vai trò trong việc giáo dục học sinh. Điều quan trọng là phải hiểu được những vai trò khác nhau trong trường học của chúng tôi.
Hiệu Trưởng
Giáo Viên
Thư Ký
Giáo Viên Tư Vấn
Y Tá
Trợ Tá Tư Vấn Song Ngữ (BCA)
Cảnh Sát Trường
Liên Lạc Viên Giáo Dục Đặc Biệt (SEL)

Tìm Trường Của Quý Vị

Đánh địa chỉ của quý vị vào kết nối để tìm ra tên của trường địa phương và địa chỉ của trường.

Chứng Từ Ghi Danh Học

Tìm hiểu về những giấy tờ cần thiết để ghi danh học cho con của quý vị và truy cập vào tập hồ sơ ghi danh học.