The School District Of Philadelphia

Dokumenta të Rëndësishme për Familjet

Aksesi gjuhësor eshtë shumë i rëndësishëm për ne. Arkiva jonë e dokumentave përfshin një gamë të gjerë temash, që përfshijnë aplikimet për parashkollorët; standardet mësimore; dokumentat që kërkohen për regjistrim në shkollë; informacion për procesin e zgjedhjes së shkollës; testet e standardizuara; programet e ESOL dhe të mësimit të Anglishtes; edukimin teknik; dhe tëe tjera. Ju lutemi ju bëjmë me dije se dokumenta të caktuara reflektojne natyrën ciklike të tyre.

Dokumenta të Rëndësishme për Familjet

Kategoritë e Dokumentave