ស្វាគមន៍ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់! គេហទំព័ររបស់ ក្រសួងអប់រំនៃទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វ្យ៉ា ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាភាសាអង់គ្លេស ហើយក្នុងការទទួលស្គាល់ក្រុមគ្រួសារ អន្តរជាតិ និងភាសាចម្រុះ របស់យើង យើងបានដាក់បញ្ចូលការប្រើ Google Translate ដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឱ្យសហគមន៍របស់យើងទាំងមូលអាចទទួលព័ត៌មានដែលពួកគេត្រូវការ។ យើងអញ្ជើញលោកអ្នកឱ្យប្រើការណែនាំ ដែលធ្វើមួយដំណាក់ម្ដងៗ និងងាយស្រួលធ្វើតាម នៅ ត្រង់នេះ ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបមើលព័ត៌មានដែលមាននៅលើទំព័រវ៉ិបៃសជាភាសារបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ទូទាំងគេហទំព័ររបស់យើង។

ប្រភពជំនួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ