The School District of Philadelphia

Hổ Trợ Gia Đình Đa Ngôn Ngữ

Sở Giáo Dục Philadelphia nói ngôn ngữ của quý vị!

Sở Giáo Dục Philadelphia cam kết đảm bảo rằng học sinh di dân, học sinh tỵ nạn và gia đình các em được sử dụng đồng đều các dịch vụ và cơ hội giáo dục để chúng đạt được hết tiềm năng học vấn và xã hội của mình.

Đọc thêm

Đơn Vị Hỗ Trợ Gia Đình Đa Ngôn Ngữ bao gồm các Điều Phối Viên Tiếp Cận Ngôn Ngữ, Các Liên Lạc Viên Tiếp Cận Cộng Đồng, và Trợ Tá Tư Vấn Song Ngữ (BCA) ở trường giúp tạo điều kiện giao tiếp giữa các học sinh, gia đình đa ngôn ngữ và nhân viên của Sở Giáo Dục thông qua việc cung cấp bài dịch có liên quan đến văn hoá và ngôn ngữ và dịch vụ thông dịch, và đào tạo nhân viên.

Tìm giải đáp cho những câu hỏi phổ biến nhất:

 • Cách thức ghi danh cho học sinh?
 • Ai có thể giúp tôi giao tiếp ở trường học nếu tôi không nói được tiếng Anh?
 • Tôi nên biết những nội quy nào?

Vai trò của quý vị là phụ huynh trong các trường học ở Hoa Kỳ:

 • Các trường học kỳ vọng những gì từ các gia đình?
 • Làm thế nào để làm việc tình nguyện ở trường?
 • Cách thức liên lạc với giáo viên?

Quý vị có cần trợ giúp về việc:

 • Tìm các trung tâm y tế, các tổ chức cộng đồng di dân v.v.
 • Hỗ trợ học tập cho con quý vị
 • Tìm lớp tiếng Anh cho người lớn

Thông tin, thắc mắc và nguồn trợ giúp:

 • Quy định tiêm phòng vắc xin cho học sinh tuổi đến trường.
 • Danh sách các trung tâm y tế cung cấp dịch vụ y tế miễn phí
 • Làm thế nào để báo cáo vụ bắt nạt hoặc quấy nhiễu?

Tìm tài liệu bằng ngôn ngữ của quý vị? Phần này mô tả các tài liệu được các gia đình đa ngôn ngữ và các tổ chức cộng đồng yêu cầu nhiều nhất.

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Hãy gởi email cho chúng tôi tại Translation@PhilaSD.org

Hãy gọi chúng tôi số 215-400-8486